iGC ||ECS|| ReTake | !ws !gloves !knife | 128 Tick | Noobstrike

India   Counter Strike: Global Offensive

iGC ||ECS|| ReTake | !ws !gloves !knife | 128 Tick | Noobstrike
No history
No history
No history